Privacy, cookies & disclaimer

Privacy & gegevensbescherming

Verantwoordelijke voor de verwerking: Maverik (William Beke) - Bergeikenstraat 13, 8800 Rumbeke - info@maverik.be, hierna genoemd "Maverik".

Toepasselijk recht

De verwerkingen van persoonsgegevens (hierna "de gegevens") bedoeld in onderstaande privacy policy zijn onderworpen aan de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens ("Algemene Verordening Gegevensbescherming") (hierna gezamenlijk genoemd "de privacywetgeving").

Tot wie is deze privacy policy gericht?

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van onze leden en voormalige leden, sponsors en voormalige sponsors, bezoekers van onze website www.maverik.be (hierna "onze website"), public relations en personen die ons contacteren voor informatie.

Categorieën van verwerkte gegevens

Afhankelijk van de relatie die wij met u hebben, kunnen wij volgende categorieën van gegevens verwerken:

 • (bedrijfs)gegevens: naam, voornaam, geslacht, taal, functie, adres, telefoon (vast en/of gsm) e-mailadres, rechtsvorm, btw-nummer/ondernemingsnummer,
 • informatie die u ons vrijwillig meedeelt (bv. in het kader van inschrijvingen op onze website en/of vragen die u stelt) en
 • informatie betreffende de pagina’s bezocht tijdens uw bezoek aan onze website.

Wij kunnen ook van derde partijen informatie ontvangen die op u betrekking heeft (bv. via bedrijven gespecialiseerd in de commercialisatie van gegevens) die wij gebruiken om uw gegevens bij te werken of om u gepersonaliseerde reclame te sturen.

Gebruik van uw gegevens en rechtsgrond

Met uw toestemming (rechtsgrond: art. 6a/b/c/f van de privacy wetgeving) verzamelen en verwerken wij uw gegevens voor diverse doelstellingen. Dit in het kader van de aanvraag van offerte of de uitvoering van uw overeenkomst, op grond van ons gerechtvaardigd belang (hetzij in het dader van de promotie van onze producten en diensten via direct marketing, hetzij in het kader van onze economische activiteiten), om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn en op grond van ons gerechtvaardigd belang bij de visibiliteit van Maverik ten aanzien van onze public relations.

Voor deze doelstellingen worden uw gegevens verzameld en verwerkt:

 • om uw vragen te beantwoorden, via onze website of elk ander communicatiekanaal,
 • om u onze nieuwsbrieven te kunnen sturen waarvoor u zich heeft ingeschreven of voor de verwerking van uw deelname aan onze evenementen, opleidingen of wedstrijden en
 • in voorkomend geval, voor het beheren van uw account,
 • voor het algemene ledenbeheer en daaruitvoortvloeiende activiteiten, meer bepaald om u informatie te sturen over de activiteiten georganiseerd door Maverik of algemene informatie met betrekking tot het maatschappelijk doel van de vereniging,
 • voor boekhoudkundige doeleinden,
 • om u te informeren voor marketingdoeleinden over onze producten en diensten, eventueel op basis van uw marketingprofiel,
 • voor aanvragen tot sponsoring,
 • om uw gegevens te centraliseren, te combineren en te verrijken met behulp van informatie van externe partners,
 • om u te contacteren in het kader van marktonderzoek voor Maverik-diensten,
 • om onze producten en diensten te verbeteren,
 • om statistieken en trendanalyses op te maken voor financiële, beheers-, marketing- en rapporteringsdoeleinden en
 • voor het voorkomen en bestrijden van fraude en misbruik, beheer van geschillen en juridische procedures, de invordering of overdracht van schuldvordering en de bescherming van onze rechten in het algemeen,
 • om u onze pers releases of andere nuttige informatie over Maverik, haar maatschappelijk doel en haar leden te sturen,
 • om u te contacteren in het kader van aanvragen gericht aan de bevoegde juridische autoriteiten en
 • voor aanvragen van sponsoring of deelname aan onze evenementen als spreker of deelnemer.

U kunt uw toestemming op elk moment terug intrekken (zie "uw rechten uitoefenen").

Bewaringstermijn van uw gegevens

Uw gegevens blijven opgeslagen in onze database zolang u de toestemming niet intrekt.

Kunnen uw gegevens overgedragen worden aan derden?

Uw gegevens kunnen aan derden worden doorgegeven in de hiernavolgende gevallen:

 • aan onze onderaannemers, in het kader van de diensten die zij voor ons verstrekken (bv. externe callcenters, reclamebureaus, IT service providers...). Deze verwerken uw gegevens enkel op basis van onze instructies,
 • aan onze eventuele rechtsopvolgers en
 • aan bepaalde autoriteiten in het kader van de naleving van onze wettelijke verplichtingen.

Overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Unie

Uw gegevens kunnen worden overgedragen naar landen buiten de Europese Unie, meer bepaald wanneer wij werken met Facebook/Google/twitter/LinkedIn... In dergelijk geval zullen wij erop toezien dat de verwerking van uw persoonsgegevens steeds afdoende beschermd wordt overeenkomstig specifieke contractuele verplichtingen en overeenkomstig de verplichtingen van de privacywetgeving.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Wij stellen alles in het werk om de nodige te technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te treffen die passend en noodzakelijk zijn voor de bescherming van uw gegevens en het respect van uw privacy en om verlies, misbruik of wijziging van de door ons verwerkte gegevens te voorkomen.

Over welke rechten beschikt u? Hoe kunt u deze uitoefenen?

 • uw recht op toegang en verbetering: conform de bepalingen van de privacy wetgeving, heeft u recht op toegang tot uw gegevens opgenomen in ons bestand. U heeft tevens het recht ons te verzoeken onjuiste gegevens over u te corrigeren of onvolledige informatie aan te vullen,
 • uw recht om uw toestemming in te trekken: indien u de verwerking van uw gegevens gebeurt op basis van uw toestemming kunt u die op elk moment opnieuw intrekken,
 • uw recht op verzet: u kunt zich steeds verzetten, zonder opgave van reden, tegen het gebruik van uw persoonsgegevens (d.w.z. vragen dat we ze niet meer gebruiken) voor direct marketing doeleinden, evenals tegen het gebruik ervan voor het opstellen van marketingprofielen. U heeft tevens het recht om u te verzetten tegen de doorgave van uw gegevens aan derden voor direct marketing doeleinden,
 • uw recht om vergeten te worden: u heeft het recht te verzoeken dat uw gegevens volledig worden verwijderd uit onze database in de gevallen vermeld in de wet,
 • uw recht op beperking van de verwerking: in geval van geschil met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u vragen om de verwerking ervan te beperken. In dit geval gebruiken we uw persoonsgegevens niet meer totdat het geschil opgelost is en
 • uw recht op overdraagbaarheid van de gegevens: Tot slot beschikt u over het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens die u zelf aan ons heeft meegedeeld. In dergelijk geval zullen uw gegevens overgedragen worden aan de door u opgegeven bestemmeling.

Uw rechten uitoefenen & ons contacteren

U dient uw rechten schriftelijk uit te oefenen. Wij behouden ons het recht voor u te verzoeken om ons een bewijs van uw identiteit voor te leggen (om te voorkomen dat wij uw persoonsgegevens doorgeven aan andere personen). U kunt uw aanvraag richten naar volgend e-mailadres: info@maverik.be.

Als u ons uw aanvraag per e-mail stuurt, zullen wij - behoudens u ons daartoe andere instructies zou geven - deze ook per e-mail beantwoorden.

Overeenkomstig de bepalingen van de privacywetgeving, verwerken wij uw aanvraag binnen een termijn van 30 dagen te rekenen vanaf het moment dat we in het bezit zijn van alle elementen die nodig zijn voor de behandeling ervan. Indien uw aanvraag complex is, kan deze periode eventueel met maximaal twee maanden verlengd worden, maar in dergelijk geval zullen wij u hierover vooraf informeren.

U kunt zich bovendien steeds richten tot de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel of per e-mail gericht aan commission@privacycommission.be.

Cookie Policy

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine gegevenspakketjes die op uw apparaat worden gedownload door de website die u op dat moment bezoekt. Bij een volgend bezoek aan deze website zorgen cookies ervoor dat uw apparaat meteen wordt herkend. Door cookies te gebruiken, kan deze website tijdelijk informatie over bezoeken en bezoekers opslaan. Per bezoek kunnen diverse soorten cookies worden gebruikt.

Waarvoor kunnen cookies gebruikt worden?

Via cookies kan het bezoek aan een website persoonlijker worden gemaakt, bijvoorbeeld door:

 • relevante navigatie-instellingen te tonen,
 • voorkeuren van bezoekers te onthouden,
 • de algemene gebruikersbeleving te verbeteren en
 • het aantal weergegeven advertenties te beperken.

Waarvoor gebruikt Maverik cookies?

De informatie die door Maverik door middel van cookies wordt verzameld, is beperkt tot het gebruik voor de volgende doeleinden:

 • een vlotter gebruik van de website mogelijk te maken (o.m. doordat bepaalde informatie, bijvoorbeeld bij toegangscontrole, niet hoeft te worden herhaald),
 • de wijze waarop van de site gebruik wordt gemaakt, nader te onderzoeken en
 • in geen geval wordt nagegaan welke informatie een individuele gebruiker bekijkt of afdrukt. De bedoeling is statistische informatie te verzamelen die moet toelaten de website te optimaliseren.

Welke cookies gebruikt Maverik?

Maverik gebruikt cookies voor Google Analytics, Hotjar en Facebook.

Cookies kunnen verwijderd worden van de harde schijf door deze uit te schakelen via de instellingen op opties van uw browser; de goede werking van de website kan dan wel niet meer in alle omstandigheden worden gegarandeerd.

Disclaimer

Uitgever

William Beke (Maverik), met maatschappelijke zetel te Bergeikenstraat 13, 8800 Roeselare, ondernemingsnummer en btw-nummer BE0525.974.085.

Algemeen

Deze website wordt u aangeboden onder voorbehoud van uw onvoorwaardelijke aanvaarding van de Gebruiksvoorwaarden (d.w.z. onderhavige "disclaimer", de "privacy policy", de "cookies policy", de "algemene gebruiksvoorwaarden" van Maverik). Door uw toegang tot en het gebruik dat u van deze website maakt, aanvaardt u zonder enig voorbehoud deze Gebruiksvoorwaarden.

Indien een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden niet toepasbaar is, of strijdig is met een bepaling van dwingend recht, zal deze niet-toepasbaarheid de geldigheid of toepasselijkheid van de andere bepalingen niet beïnvloeden.

Maverik behoudt zich het recht voor deze Algemene Gebruiksvoorwaarden te allen tijde en zonder uitdrukkelijke kennisgeving aan te passen. Het is daarom als gebruiker aangewezen om bij elk bezoek aan de website deze Algemene Gebruiksvoorwaarden na te lezen.

De draagwijdte van de in de website opgenomen informatie

Deze website is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen over Maverik.

Alhoewel Maverik zich inspant om informatie te verschaffen waarvan zij denkt dat die actueel en juist is, verleent zij geen garanties betreffende de adequaatheid, juistheid, volledigheid of actualiteit van die informatie, noch garandeert zij dat de website alomvattend is of geschikt om te gebruiken voor een welbepaald doel.

Maverik kan bovendien geenszins aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen voortvloeien uit de toegang of het gebruik van de inhoud van deze website of iedere website waarnaar wordt verwezen via hyperlinks. Behoudens andersluidende vermelding mag de informatie op deze website niet beschouwd worden als een offerte met het oog op de verkoop van producten of diensten, of, in het algemeen, voor het aangaan van een contract.

Hyperlinks

De website kan hyperlinks bevatten naar websites van derde partijen. Deze worden slechts ter informatie aan de gebruiker meegedeeld. Maverik heeft geen controle over de inhoud van deze websites en kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor het bestaan van deze websites, noch voor de daarin opgenomen informatie. Bovendien impliceert het bestaan van deze links niet dat Maverik instemt met de inhoud van deze websites, en impliceert de opname van deze links geen enkele samenwerking tussen Maverik en de exploitanten van deze websites.

Auteursrecht

De website met inbegrip van teksten, lay-out, grafische bestanddelen, presentatie, logo’s en andere bestanddelen van deze site is beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van Maverik of haar informatieleveranciers, zoals het auteursrecht, naburige rechten, databankrecht en merkenrecht.

Toepasselijke wetgeving

Alle geschillen verbonden met of ontstaan uit (het gebruik van) de website zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. Het gebruik van deze website is niet toegelaten in de landen waar het geheel van de onderhavige bepalingen, met inbegrip van deze paragraaf, niet van toepassing is. Een gedrukte versie van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden en van iedere onder elektronische vorm afgeleverde waarschuwing, zal aanvaard worden in iedere gerechtelijke of administratieve procedure die voortvloeit uit of verband houdt met deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, op dezelfde wijze en onder dezelfde voorwaarden als andere documenten en commerciële registers die werden aangemaakt en bewaard in gedrukte vorm. Alle rechten die niet uitdrukkelijk worden afgestaan in dit document, zijn voorbehouden.